Salgs- og leveringsbetingelserne er gælder for alle leverancer fra Axeb, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale mellem Axeb og Køber. Eventuelle afvigende bestemmelser i Købers ordre, acceptskrivelse og lignende er kun gældende med Axeb’ udtrykkelige og skriftlige tiltrædelse.

1. Anvendelse
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Axeb, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale mellem Axeb og Køber. Eventuelle afvigende bestemmelser i Købers ordre, acceptskrivelse og lignende er kun gældende med Axeb’ udtrykkelige og skriftlige tiltrædelse.

2. Tilbud
2.1 Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af Axeb gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Mellemsalg forbeholdes.

2.2 Såfremt Købers accept afviger fra Axeb’ tilbud, er Axeb ikke bundet af det tidligere tilbud.

2.3 Forhold som opstilling, installation og ibrugtagning samt brugeruddannelse indgår ikke i tilbuddet, med mindre andet er anført.

3. Pris
3.1 Prisen i henhold til tilbud eller ordrebekræftelse er baseret på Axeb’ underleverandørers salgspriser og gældende transportudgifter pr. tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato, de overfor leverandørlandene gældende valutakurser i forhold til danske kroner samt gældende satser for told og andre afgifter m.v.

3.2 I tilfælde af forhøjelse af leverandørpriser, transportudgifter, forhøjelse forårsaget af ændrede valutakurser eller
af afgiftssatser m.v., er Axeb berettiget til at fastholde ordren og berettiget til at kræve en tilsvarende forhøjelse pr. betalingsdatoen af Købers pris.

3.3 Alle priser er, med mindre andet er aftalt skriftligt, angivet ekskl. moms og ekskl. transport, forsikring, skatter og afgifter samt emballage.

3.4 Ved mindre ordrer eller større ordrer, som skal leveres og faktureres enkeltvis for hvert produkt, er Axeb berettiget til at tillægge sine priser et af Axeb fastsat og sædvanligt anvendt ekspeditionsgebyr.

4. Levering
4.1 Al forsendelse sker for DDP, købers varemodtagelse iht. Incoterms 2010. Undtaget er dog større udstyr, hvortil der pålægges ekstra gebyr for klargøring. Skal der leveres direkte i laboratorium, og installation finde sted fra Axeb’s medarbejdere, pålægges betaling for dette.

5. Betaling
5.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er betalingsfristen 14 dage netto fra fakturadato.

5.2 Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, påløber uden varsel herom renter fra forholdsdagen med den til enhver tid af Nationalbanken fastsatte diskonto med tillæg af 5%.

5.3 Krav fra Købers side mod Axeb berettiger ikke Køber til at tilbageholde købesummen eller dele heraf eller foretage modregning, med mindre Axeb har anerkendt det af Køber fremsatte krav. Køber er således forpligtet til at erlægge købesummen senest 14 dage fra fakturadato, som om mangelfri og rettidig levering havde fundet sted, idet Køber henvises til tilbagesøgning.

5.4 Såfremt Køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Axeb berettiget til at hæve købet eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Axeb er endvidere berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelserne for fremtidige leverancer, herunder leverancer i henhold til eventuelle andre eksisterende aftaler mellem parterne.

6. Ejendomsforbehold
6.1 Enhver leverance forbliver Axeb’ ejendom, indtil betaling fra Køber inkl. eventuelle renter og omkostninger forbundet med inddrivelsen af Axeb’ tilgodehavende er fuldt indbetalt.

6.2 Axeb er berettiget til på baggrund af nærværende bestemmelse umiddelbart at søge sig fyldestgjort for sit tilgodehavende gennem tilbagetagelse af det solgte ved Fogedrettens bistand.

7. Leveringstid
7.1 Alle leveringstider opgivet af Axeb er omtrentlige og alene udtryk for et kvalificeret skøn, der baseres på leveringsoplysninger indhentet fra Axeb’s leverandører.

7.2 Såfremt Axeb ikke har foretaget levering indenfor den opgivne leveringstid, er Køber uberettiget til at hæve købet, med mindre levering ikke har fundet sted inden en konkret af Køber yderligere fastsat rimelig leveringsfrist, der ikke kan være kortere end 14 dage.

8. Forsinkelse
8.1 Såfremt Axeb ikke inden den af Køber yderligere fastsatte rimelige frist, som anført i punkt 7.2, foretager levering, og forsinkelsen ikke skyldes forhold omtalt i punkt 11 eller forhold, som Køber bærer ansvaret for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Axeb hæve aftalen for så vidt angår de produkter, som ikke kan tages i brug som forudsat.

8.2 Ophævelse af aftale om successiv levering kan kun ske for den del af leverancen, der ikke er blevet leveret som forudsat, med mindre Køber tidligere berettiget har ophævet en del af leverancen.

8.3 Axeb’ ansvar ved forsinkelse er yderligere begrænset i henhold til punkt 11 og punkt 12.

9. Mangler, reklamation og ansvar
9.1 Køber skal straks efter modtagelsen sikre sig, at det leverede er kontraktmæssigt og mangelfrit.

9.2 Eventuelle reklamationer over, at det leverede ikke er kontraktmæssigt eller mangelfrit, og som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede produkter, skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest otte dage efter modtagelsen af leverancen. I modsat fald fortaber Køber retten til at gøre mangler gældende overfor Axeb.

9.3 For så vidt angår mangler, som Køber ikke har og ikke burde have konstateret, kan Køber gøre sådanne mangler gældende overfor Axeb i indtil ét år efter leveringstidspunktet.

9.4 Axeb’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de ved aftalens indgåelse forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af produktet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er  overgået til køber, herunder flytning af udstyret til en placering, der ikke er godkendt af Axeb. Ansvaret omfatter endvidere ikke mangler, der skyldes, at leverancen ikke er blevet forskriftsmæssigt vedligeholdt og serviceret af autoriseret tekniker i henhold til manual og i øvrigt efter instruktion ved levering, samt anvendt i fuld overensstemmelse med Axeb’ eller Axeb’ leverandørers øvrige forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig anvendelse, herunder brug af forkerte hjælpemidler, rengøringsmidler, ændringer eller andre former for tekniske indgreb foretaget uden skriftlig samtykke fra Axeb. Uregelmæssig elforsyning, urigtig montering, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Endvidere omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

9.5 Ved eventuelle mangler, som kan gøres gældende af Køber overfor Axeb, er Axeb berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering, således at Køber ikke kan ophæve ordren, med mindre Axeb uberettiget nægter at foretage afhjælpning eller omlevering.

9.6 Ved afhjælpning tilsender Køber den mangelfulde del, eller eventuelt produktet i sin helhed til Axeb franco. Eventuelle omkostninger for Køber i forbindelse med montering og demontering i forbindelse med Axeb’s udøvelse af afhjælpningsretten afholdes af Køber. Axeb har, såfremt det måtte findes hensigtsmæssigt, ret til at foretage afhjælpningen hos Køber.

9.7 Erstatningsdele og reparerede dele leveres Ab Axeb’ forretningssted.

9.8 Axeb’ ansvar for mangler er yderligere begrænset i henhold til punkt 11 og punkt 12.

10. Returnering
10.1 Leverede varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Axeb.

10.2 Enhver returnering sker for Købers regning og risiko.

10.3 Såfremt Axeb har accepteret en skriftlig anmodning om returnering, uden at Axeb har kunnet besigtige produktet, er Axeb’ accept betinget af, at returnerede produkter ikke har været anvendt eller er beskadiget på nogen måde, og at  produkterne tilbageleveres i fuldstændig samme stand, som de blev leveret fra Axeb. Varer skal returneres intakt og i ubrudt emballage.

10.4 Ved enhver returnering accepteret af Axeb og uden mangler krediteres Køber købesummen for de returnerede  produkter med fradrag svarende til leverandørends tarif excl. fragt.

11. Ansvarsfrihed (force majeure)
11.1 Force majeure og lignende omstændigheder udenfor Axeb’ rimelige kontrol, der indtræffer eller bliver Axeb bekendt efter aftalens indgåelse og som forhindrer, forsinker eller fordyrer aftalens opfyldelse, medfører ansvarsfrihed, idet blandt andet følgende forhold omfattes heraf: Arbejdskonflikter, strejker, lock-out, ændringer i handelsbetingelser eller i offentlige afgifter, eller råvareforsyninger, valutaændringer, brand, krig m.v., regeringsindgreb, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser af sådanne leverancer, som skyldes nogen af de ovenfor nævnte eller
lignende omstændigheder.

11.2 Det påhviler Axeb, såfremt Axeb vil påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt ovenfor, straks efter at Axeb er blevet bekendt hermed skriftligt at underrette Køber om dens opståen og ophør.

11.3 Såfremt leveringsændringen kan påregnes at vedvare længere end tre måneder, skal Axeb dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud og indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse.

11.4 Køber er kun berettiget til at hæve aftalen, uden at dette anses som misligholdelse, ved skriftlig meddelelse til Axeb, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end seks måneder af én eller flere af de ovenfor beskrevne begivenheder.

12. Erstatningsansvarsbegrænsning
12.1 Såfremt forsinkelse eller mangelansvar, herunder produktansvar, kan henføres til Axeb, er Axeb erstatningsansvar i alle tilfælde yderligere begrænset, som foreskrevet i nærværende bestemmelse.

12.2 Axeb er ikke erstatningsansvarlig for Købers eller andres eventuelle driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, herunder udgifter til genskabelse af ødelagte data på elektroniske datamidler m.v.

12.3 Axeb’ erstatningsansvar er for hver leverance maksimeret til købesummen i henhold til fakturaen.

12.4 De i nærværende bestemmelse foreskrevne begrænsninger i Axeb’ ansvar gælder dog ikke, såfremt Axeb har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

13. Produktansvar
13.1 Køber skal holde Axeb skadesløs i den udstrækning Axeb pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og
sådant tab, som Axeb efter punkt 13.2 og 13.3 ikke er ansvarlig for overfor Køber.

13.2 Axeb er ikke ansvarlig for skade, som leverancen efter overtagelsen måtte forvolde på:
a) Fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens leverancen er i Købers besiddelse.
b) Produkter, der er fremstillet af Køber, eller produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som disse produkter som følge af leverancen forårsager.

13.3 I intet tilfælde er Axeb ansvarlig for driftstab, dagbøder, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab, der måtte blive påført Køber eller tredjemand.

13.4 De nævnte begrænsninger i Axeb’ ansvar gælder ikke, hvis Axeb har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.6 Axeb og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem Køber og Axeb skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelsers punkt 15.

13.7 Axeb’ ansvar for produktansvarsskader er ydermere begrænset i henhold til punkt 11 og punkt 12.

14. Udlån
14.1 I forbindelse med udlån vil Axeb ved returnering af udstyr inspicere og efterse dette, og i tilfælde af eventuelle mangler eller defekter, vil udbedring og reparation blive faktureret til låner.

14.2 Udstyret skal returneres i original emballage, idet returnering af udstyr i beskadiget eller uoriginal emballage medfører ret for Axeb til at fakturere låner herfor.

14.3 Ved ethvert udlån er låneren forpligtet til at sørge for, at det lånte udstyr til enhver tid er behørigt forsikret mod
enhver form for skade, idet låneren er direkte ansvarlig for enhver skade, der måtte indtræffe på det lånte udstyr.

15. Værneting
15.1 Alle tvister, som måtte opstå mellem Køber og Axeb, herunder tvist vedrørende fortolkningen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller tvister, der måtte opstå i forbindelse med Axeb’ tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra Axeb til Køber, skal afgøres efter Dansk Ret og Sø- og Handelsretten er aftalt at være eneste værneting.

16. Leasing
16.1 Axeb er kun forpligtet til at lease udstyr via leasing firmaer, og kun såfremt kunden godkendes til dette.

16.2 Kunden er altid forpligtet til at sørge for at leaset udstyr er forsikret.

*****